خودرو تیبا

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات خودروی تیبا

خودروی تیبا

خودروی تیبا

مجموعه قطعات خودروی تیبا
بدنه سیبک طبق تیبا چپ
بدنه سیبک طبق تیبا چپ
بدنه سیبک طبق تیبا راست
بدنه سیبک طبق تیبا راست