خودروی پراید

شرکت توس فورجینگ پیش رو در تولید قطعات خودروی پراید

خودرو پراید

Pride | پراید

مجموعه قطعات خودروی پراید
بدنه فرمان پراید
بدنه سیبک فرمان پراید
بدنه مفصل پراید
بدنه سیبک مفصل پراید
بدنه سیبک میل اهرم پراید
بدنه سیبک میل اهرم پراید
بال پین مفصل پراید
بال پین سیبک مفصل پراید
توپی چرخ پراید.1
توپی چرخ پراید
توپی چرخ پراید .2
توپی چرخ پراید