راه اندازی خطوط پرس پنوماتیک 2500 و 1600 تن

در راستای توسعه و پیشبرد اهداف شرکت و گامی دیگر در جهت خودکفایی ملی راه اندازی خطوط تولیدی جدید با خرید دستگاه های پرس 1600 و 2500 تن

Press machine 2500