قطعات تراکتور

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات تراکتور

قطعات تولیدی تراکتور

مجموعه قطعات تراکتور
پیستون - F115
پیستون - F115
دنده - F113
توپی عقب چرخ تراکتور - F112
دنده سیاره ای - F121
پنیون دنده اولیه - F120F151
کرانویل -F118
درپوش مفصل دیفرانسیل - F132
بازوی هدایت کننده -F131
ماهک سیاره ای- F124
بازویی - F141
بازو - F139
ماهک - F136
دنده رینگی - F152
پنیون سیاره ای - F151
ماهک - F145
حامل بوش -F169
پنیون - F305
پنیون متحرک - F157
دنده رینگی - F182
دنده مرکب - F175
پین پمپ پشتیبانی - F170
پنیون تقسیم - F191
دنده خورشیدی سیاره ای - F150
پنیون ستاره ای - F183
کیس دیفرانسیل- F281
دنده سیاره ای - F273
کوپلر ستاره ای - F236
فلانچ - F277
بدنه مفصل تغییر وضعیت - F280
کیس دیفرانسیل - F277
بوش -F303
دنده شفت بالا - F288
پنیون محرکه -F157
دنده رینگی- F339
شفت بالا - F309
رینگ - F305
توپی - F345
توپی - F435
دنده خورشیدی - F340
شافت - F387
شافت بلند - F386
کپ بلبرینگ - F357
شافت بلند - F390
شافت - F389
کیس - F388
فلانچ - F428
شافت - F392
شافت - F391
کیس - F447
پنیون - F431
درپوش یاتاقان پایین - F429
شافت بلند - F445
شافت بلند - F444
شافت کوتاه - F446
F458
مجموعه قطعات گاردان تراکتور
2 شاخه 1000 خاری گاردان تراکتور
2 شاخه 1000 خاری گاردان تراکتور
فلانچ گاردان تراکتور
فلانچ گاردان تراکتور
شافت گاردان تراکتور
شافت گاردان تراکتور
یوک گاردان تراکتور
یوک گاردان تراکتور