قطعات تریلر و کامیون

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات تریلر و کامیون

قطعات تولید شده در شرکت توس فورجینگ

مجموعه قطعات تریلر
بوش فلزی اهرم بالابر
بوش فلزی اهرم بالابر
بوش کروی
بوش کروی
بوش تنظیم
بوش تنظیم
فولی گرد
فولی گرد
فولی محور 16 تن
فولی محور 16 تن
بوش
بوش
فولی 4 گوش کوتاه محور 140
فولی چهارگوش کوتاه محور 140
فولی اکسل 12 تن
فولی اکسل 12 تن
لور 252
لور 252
قلاب باستر اهرم بالابر
قلاب بوستر اهرم بالابر
هلالی خاموت محور 16 تن
هلالی خاموت محور 16 تن
کاسه میل ریش 1
کاسه میل ریش
لور 347
لور 347
لاکینگ هینگ
Locking Hinge
لاکینگ پین
Locking Pin
میل ترمز بلند چپ
میل ترمز بلند چپ
میل ترمز بلند راست
میل ترمز بلند راست
لولا نری درب بغل
لولای نری درب بغل تریلر
مهره فولی صاف
مهره فولی SAF
مادگی لولای درب بغل
مادگی لولای درب بغل
میل ریش 3.5 اینچ
میل ریش 3.5 اینچ
میل ترمز کوتاه چپ
میل ترمز کوتاه چپ
میل ترمز کوتاه راست
میل ترمز کوتاه راست
میله بوکسل بند
میل بکسل بند
مهره قفل کننده فولی
مهره قفل کننده فولی
نرینگی لولای درب بغل
نرینگی لولای درب بغل
پیچ قفلی 1
پیچ قفلی
شافت میل ریش 1
شافت میل ریش
طبق تک سوراخ محور 16 تن
طبق تک سوراخ محور 16 تن
طبق تک سوراخ محور 140 تن
طبق تک سوراخ محور 140
طبق 25 سوراخ محور 16 تن
طبق 2 سوراخ محور 16 تن
رو فنر محور 16 تن
رو فنر محور 16 تن
مهره قفلی محور 16 تن
مهره قفلی محور 16 تن
طبق 25 سوراخ محور 140
طبق 2 سوراخ محور 140
طبق 35 سوراخ
طبق 3 سوراخ
طبق صاف
طبق SAF
زیر فنر محور 16 تن
زیر فنر محور 16 تن
زیر فنر محور 140
زیر فنر محور 140