قطعات معدنی و حفاری

شرکت توس فورجینگ پیشرو در تولید قطعات معدنی و حفاری

مجموعه براکت های قطعات معدنی و حفاری
قطعات معدنی و حفاری
Link14226
S180-150
S220-180
T91DIN5699
T105DIN745
T105DIN5699
T105DIN5699
T147DIN745
شانگ 4 خار
شانگ 4 خار
شانگ 6 خار
شانگ 6 خار