واحد آزمایشگاه ها

آزمایشگاه

امروزه کیفیت ازمهمترین پارامترهای رقابت درصنایع به شمارمی آید ازاینرو کیفیت درسالهای اخیر به ویژه درصنایع پیشرو بسیار مورد بحث بوده است. باعنایت به اینکه قطعات تولیدی به روش فورج ازحساسیت ویژه ای برخوردار است واحدکنترل کیفیت با استقرار بازرسان کنترل کیفیت درمراحل مختلف شامل: ورودی، حین تولید و محصول نهایی و همچنین با بکارگیری تجهیزات و ابزار پیشرفته کیفیت تولیدات را تضمین مینماید.

بخش کالیبراسیون که وظیفه کنترل  و صحه گذاری ادواری عملکرد ابزار و تجهیزات دقیق رابه عهده دارد نیز زیرمجموعه واحد کنترل کیفیت می باشد.

اهم تجهیزات مورد استفاده در واحدکنترل کیفیت وآزمایشگاه:

  • انواع ابزار و تجهیزات اندازه گیری وکنترل ابعادی شامل گیج ها و فیکسچرهای کنترلی-انواع کولیس-میکرومتر-ساعت اندیکاتورو…
  • دستگاه سختی سنج راکول(HRC_HRB_HRA)
  • دستگاه سختی سنج برینل(HB)
  • دستگاه سختی سنج پرتابل
  • دستگاه میکروسکوپ متالوگرافی مجهزبه دوربین به همراه نرم افزار مربوطه که درفرایند کنترل ساختاری قطعات مورداستفاده قرارمی گیرد.
  • انواع پیرومترجهت کنترل دمای کوره ،بیلت وقالب ها
  • دستگاه ترکیاب مگنوفلاکس،جهت مشاهده ترک های طولی وعرضی درمواد اولیه و قطعات تولیدی
آزمایشگاه توس فورجینگ