واحد تضمین کیفیت

رويكرد شركت توس فورجينگ در تلاش نظام مند براي برآورده سازي نيازمندي هاو خواسته هاي مشتريان با هدف جلب رضايت آنان بر پايه ي الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO/TS 16949:2009 بنا شده است . الزامات كلي سيستم مديريت كيفيت در نظامنامه ي كيفيت شركت توس فورجينگ بيان شده و مديريت ارشد نيز تعهد كامل خود را در خط مشي كيفيت اعلام نموده و از اجراي سيستم مديريت كيفيت حمايت كامل را صورت مي دهد .

 اجراي الزمات و بندهاي استاندارد بين المللي مديريت كيفيت ISO/TS 16949:2009 در شركت توس فورجينگ با در نظر قرار دادن اثربخشي و كارايي به عنوان دو ركن اساسي بهره وري ، صورت مي پذيرد كليه مفاهيم ، اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت درتطابق با واقعيات سازماني ، طرح ريزي گرديده و حجم مستندات منطبق بر نيازهاي اساسي مستند سازي سوابق مي باشد .

 ما در طرح ريزي ، استقرار و بهبود مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ، تجربه اي خاص خود را داريم .